X

Funkcje specjalne wag

Rzadziej stosowane funkcje takie jak: pomiar gęstości Density/Hydro, pomiar gramatury papieru, kalkulator do kontroli towarów paczkowanych oraz funkcja statystyka dostarczamy na zamówienie. Niektóre funkcje wymagają dodatkowego wyposażenia np. zestawu Hydro do pomiaru gęstości (wagi laboratoryjne) lub haka do podwieszania masy ważonej (wagi laboratoryjne i techniczne).

Autozerowanie

Autozerowanie

Włączenie funkcji powoduje automatyczne podtrzymywanie zerowych wskazań wagi w czasie, gdy szalka nie jest obciążona lub wskazanie zerowe uzyskano w wyniku naciśnięcia klawisza →T←.

Dla wag z klawiszem →0← funkcja działa w zakresie 4% wartości Max.

W pozostałych wagach - w pełnym zakresie.

Liczenie sztuk

Liczenie sztuk

Funkcja pozwala na policzenie jednakowych detali, np. tabletek lub guzików znajdujących się w ważonej porcji.

Pomiar odbywa się w dwóch fazach:

- faza pierwsza - wyliczenie masy pojedynczego detalu na podstawie próbki określonej ilości sztuk: 5, 10, 20, 50, 100, 200 lub 500 detali,

- faza druga - policzenie detali w porcji ważonej.

Przeliczanie procentowe

Przeliczanie procentowe

Funkcja umożliwia odczytanie wyniku pomiaru wagi jako procentu masy odniesienia.

Ustawianie trybu pracy złącza szeregowego

Ustawianie trybu pracy złącza szeregowego

Przy współpracy z komputerem waga przesyła wynik ważenia pod wpływem sygnału inicjującego z komputera lub po naciśnięciu klawisza transmisji (Print).

Przy współpracy z drukarką wysyłanie danych odbywa się automatycznie - po nałożeniu próbki na szalkę i ustabilizowaniu się wskazań wagi, przy czym następna transmisja jest możliwa po zdjęciu próbki. Wysyłane są: kolejny numer pomiaru i wynik ważenia.

Sumowanie składników receptury

Sumowanie składników receptury

Funkcja pozwala na oddzielne ważenie kilku składników w jednym naczyniu z możliwością odczytu na bieżąco sumarycznej wartości masy wszystkich dotychczas ważonych składników. Ilość składników może być dowolna, ale ich łączna masa nie może przekroczyć zakresu wagi.

Wpisywana tara

Wpisywana tara

Funkcja umożliwia ważenie z uprzednio wpisaną wartością tary. Po włączeniu funkcji wartość ta przywoływana jest przez naciśnięcie klawisza →T← wagi. Wpisywanie wartości tary może być dokonane z „natury” (masa tara umieszczana na szalce) lub może być wpisana „ręcznie” za pomocą klawiszy F, P i →0←.

Filtr

Filtr

Funkcja umożliwia używanie w czasie ważenia filtru cyfrowego o wybranej intensywności. Filtr redukuje wpływ drgań mechanicznych na wynik pomiaru (wibracje podłoża, podmuchy).

Progi - selekcja, dozowanie

Progi - selekcja, dozowanie

Funkcja pozwala na porównanie wyniku ważenia z dwoma wcześniej zaprogramowanymi wartościami: progiem dolnym i górnym.

Jeżeli wynik ważenia jest:

- mniejszy od dolnego progu - waga sygnalizuje MIN,

- pomiędzy progami - waga sygnalizuje OK,

- większy od progu górnego - waga sygnalizuje MAX.

Przy przekraczaniu progów generowany jest również sygnał dźwiękowy.

Wynik porównania może być wykorzystywany do sterowania urządzeniami dozującymi lub sygnalizatorem optycznym poprzez złącze wyjściowe (transoptorowe).

Zegar/data

Zegar/data

Uaktywnienie funkcji powoduje drukowanie daty i czasu obok wyniku pomiaru po naciśnięciu klawisza transmisji (Print) oraz przy wydrukach innych funkcji specjalnych. Funkcja działa zarówno przy pomiarach masy jak i ilości detali (funkcja liczenia sztuk).

Wydruk wskazań

Wydruk wskazań

Wagi posiadające złącze RS232 umożliwiają połączenie wagi z drukarką i wydruk wskazań.

Sumowanie serii ważeń

Sumowanie serii ważeń

Funkcja pozwala na wyliczenie łącznej masy ważonego w kolejnych porcjach towaru (masy większej od zakresu wagi). Możliwe jest wydrukowanie kwitu do każdego pomiaru oraz wydruk raportu po zakończeniu serii pomiarów.

Statystyka

Statystyka

Funkcja wylicza parametry statystyczne z serii pomiarów (max 500 pomiarów).

Zaliczenie kolejnych pomiarów (wpisanie do rejestru) następuje automatycznie po nałożeniu obciążenia i ustabilizowaniu się wskazania wagi.Dla uzyskanej w ten sposób serii pomiarów waga wylicza:

- n - liczba próbek

- total - suma mas wszystkich n próbek

- average - masa średnia jako (total)/n

- min - masa minimalna w n próbkach

- max - masa maksymalna w n próbkach

- max-min - różnica między wartością max i min

- S - odchylenie standardowe

- S% - odchylenie standardowe w procentach

Sporządzany jest również diagram wyników.

Pomiar gęstości

Pomiar gęstości

Funkcja pozwala na wyznaczenie gęstości ciała stałego na podstawie wagi w powietrzu i wagi ciała zanurzonego w cieczy o znanej gęstości. Do wykonania pomiaru niezbędna jest waga przystosowana do podwieszenia ważonej masy za pomocą haka.

Funkcja jest oferowana do zastosowań, dla których rozwiązanie standardowe - waga laboratoryjna z zestawem Hydro - jest niewystarczające.

Do wag laboratoryjnych i technicznych jako opcję na zamówienie oferujemy hak do podwieszania ważonej masy .

Ze względu na różnorodne rozmiary ważonych przedmiotów, szczegółowe rozwiązanie do wag platformowych: stelarz do postawienia wagi i sposób podwieszenia pozostaje w zakresie Zamawiającego.

Dwuzakresowość

Dwuzakresowość

Opcja powoduje zmianę działania wagi na następujące:

- w zakresie małych obciążeń włącza się zakres pierwszy i waga wyświetla wynik z mniejszą działką odczytową

- dla większych mas włącza się zakres drugi i działka odczytowa przełącza się na większą (d2),

- ponowne przełączenie na mniejszą działkę następuje po całkowitym zdjęciu obciążenia.

Wyświetlanie wskazania maksymalnego

Wyświetlanie wskazania maksymalnego

Funkcja umożliwia zatrzymanie na wyświetlaczu maksymalnej wartości wskazanej chwilowo przez wagę.

Ważenie zwierząt i ludzi

Ważenie zwierząt i ludzi

Funkcja umożliwia ważenie zwierząt i ludzi poruszających się na wadze.

Wybór numeru etykiety

Wybór numeru etykiety

Funkcja ta umożliwia wydruk informacji na drukarce etykiet za pomocą protokołu transmisji danych Eltron.

Pomiar siły

Pomiar siły

Funkcja powoduje wyświetlanie wskazań wagi w jednostkach siły.