X

Kalibracją lub adjustacją wagi nazywamy szereg czynności, w efekcie których następuje korekcja wskazań wagi. Dokonuje się jej za pomocą specjalnego wzorca masy zbliżonego do maksymalnego udźwigu wagi. Kalibracja wagi legalizowanej jest zabroniona i mogą jej dokonywać tylko serwisy lub jednostki do tego uprawnione. Dokonanie kalibracji wiąże się z koniecznością ponownej legalizacji wagi.

Legalizacja jest potwierdzeniem, że dokładność wagi mieści się w wyznaczonych przez normę granicach (dość szerokich). Legalizacji dokonuje Urząd Miar lub posiadający specjalne uprawnienia producenci/dystrybutorzy wag. Legalizacja nie daje odpowiedzi na pytanie: na ile dokładna jest waga, tylko stwierdza, że dokładność ta jest wystarczająca do wskazanych zastosowań.

Obowiązkowej legalizacji podlegają wagi do określania masy:

 • w obrocie handlowym;
 • masy będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat;
 • podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów;
 • masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia;
 • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach;
 • w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne;
 • przy paczkowaniu towarów.

Nie muszą być legalizowane wagi do wszystkich nie wymienionych wyżej zastosowań:

 • procesy technologiczne,
 • do wewnętrznej kontroli towarów,
 • w ramach systemów zapewnienia jakości,
 • do użytku domowego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej:

 1. przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej legalizacji ponownej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4;
 2. przed upływem, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4, terminu od dokonania oceny zgodności;
 3. w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji;
 4. w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności;
 5. po jego naprawie.

Sankcje te reguluje Art. 26 ustawy Prawo o miarach:

 1. Kto wbrew przepisom ustawy:
  1. wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne w dziedzinach, o których mowa w art. 6 ust. 1,
  2. wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań,
  3. użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1, niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,
  4. dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,
  5. (uchylony),
  6. świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru,
  - podlega karze grzywny.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca w którym dokonano legalizacji ponownej. Np. waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2016 r. musi być ponownie legalizowana do końca lutego 2018 r.