X
Wagi wprowadzone na rynek przed wejściem nowych przepisów mogą być legalizowane na mocy dawnych przepisów przez okres 10 lat.
 
Np. waga z datą produkcji 2001 może być przedstawiana do legalizacji do końca roku 2012.
 
 


A - znak zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej, szczegóły w deklaracji
zgodności dołączonej do instrukcji obsługi wagi
 B - numer jednostki notyfikowanej dokonującej oceny zgodności czyli Urzędu Miar
 C - znak metrologiczny M, nakładany przez Urząd Miar podczas oceny
zgodności (legalizacji WE)
 D - cecha legalizacyjna (zabezpieczająca ) Urzędu Miar (naklejka plombująca,
naklejona częściowo na tabliczce firmowej) zawierająca od lewej:
        6   - nr Okręgowego Urzędu Miar,
         - emblemat urzędowy,
       PL - oznaczenie kraju,
        1    - nr Obwodowego Urzędu Miar.
 E - cecha zabezpieczająca dostęp do adjustacji (kalibracji wagi),
 F - wskazanie strefy grawitacyjnej, w której legalizacja jest ważna,
     podana jest wartość przyśpieszenia ziemskiego i tolerancja,
 G - cecha legalizacyjna pod szalką (zabezpieczająca) odciśnięta
      w modelinie, zabezpieczająca dostęp do wnętrza wagi.


 

Od 7 stycznia 2007r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad legalizacji ponownej. Sprawdź, kiedy Twoja waga musi być poddana legalizacji ponownej.

Nowelizacja ustawy "Prawo o miarach" uregulowała zasady legalizacji ponownych dla wag nieautomatycznych.

Wagi wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie przywoływanej ustawy, powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed dniem:1) 31 grudnia 2007 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;2) 31 grudnia 2008 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;3) 31 grudnia 2009 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 7 stycznia 2007r.

Wagi wprowadzone do obrotu po wejściu w życie "Ustawy z dn. 15.12.2006r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw" czyli od dnia 7 stycznia 2007r. poddawane będą legalizacji ponownej w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, które wejdzie w życie 29 stycznia 2008r.

Wagi poddane ocenie zgodności po 7 stycznia 2007r. muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności. Oznacza to, że wagi wprowadzone do obrotu (poddane ocenie zgodności) w 2007r. muszą być poddane legalizacji ponownej do 1 grudnia 2010r.

Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca, w którym dokonano legalizacji ponownej. Przykładowo - waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2007r. musi być ponownie legalizowana do końca lutego 2010r.

Powyższe zapisy regulują kwestie legalizacji ponownej wykonywanej okresowo, przy założeniu, że w trakcie użytkowania urządzenie nie było naprawiane, a cechy legalizacyjne i zabezpieczające nie zostały uszkodzone.

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cecha legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.