X
 1. Kwalifikacje osoby
 2. Zarejestrowanie działalności gospodarczej w Urzędzie skarbowym
 3. Zakup urządzeń rejestrujących sprzedaż, urządzenie zintegrowane, czy rozłączne?
 4. Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej
 5. Montaż taksometru, lampy TAXI, Radia
 6. Legalizacja taksometru przez Urząd Miar
 7. Przegląd techniczny samochodu TAXI w specjalistycznym punkcie
 8. Uzyskanie licencji
 9. Fiskalizacja kasy fiskalnej w autoryzowanym serwisie
 10. Obsługa pierwszego klienta, raport dobowy, raport miesięczny
 11. Zgłaszanie kas do przeglądu technicznego
 12. Czy licencje można odstąpić?
 13. Cofnięcie licencji
 14. Zgubione dokumenty licencji
 15. Likwidacja działalności, a licencja
 16. Przewóz nie taksówką tzw.okazjonalny
 17. Różnice w przewozie okazjonalnym osób i przewozie taksówką
 18. Nowe zasady przewozu okazjonalnego
 19. Podstawa prawna

1. Kwalifikacje osoby

· Prawo jazdy na samochód osobowy

· Ukończone szkolenie w zakresie transportu drogowego, potwierdzone zdanym egzaminem – zaświadczenie. Może wykazać się co najmniej pięcioletnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu. Jeśli była przerwa w wykonywaniu transportu drogowego, a wynika ona z przyczyn leżących po stronie taksówkarza, nie może być dłuższa niż sześć miesięcy.

· Kierowcy, nie mogą mieć na swoim koncie prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne karne skarbowe, nie mogą być karani za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo naruszającym inne przepisy dotyczące wykonywania zawodu. Nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

· Kandydaci na taksówkarzy nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

· Wymagana kserokopia świadectwa kwalifikacji, które zostało określone w przepisach prawa o ruchu drogowym lub badania lekarskie, czyli orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

· Potrzebne jest też badanie psychologiczne potwierdzone orzeczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

2. Zarejestrowanie działalności gospodarczej w Urzędzie skarbowym

Polska Klasyfikacja Działalności

49.32 Z Działalność taksówek osobowych

         Podklasa ta obejmuje:

działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc,działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą.

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.32 Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Przedsiębiorca rejestrując działalność musi od razu wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Możliwe są 3 metody opodatkowania podatkiem dochodowym:

Karta podatkowa

Przy karcie podatkowej wpłaca się co miesiąc stałą kwotę podatku dochodowego pomniejszoną o wpłaconą składkę ubezpieczenia zdrowotnego . Nie ewidencjonuje się i nie odlicza kosztów.

Wysokość stawki podatku w zakresie przewozu osów, zależy od liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest usługa, i tak:

190 zł – w miejscowości o liczbie mieszkańców do 25 000

198 zł – w miejscowości o liczbie mieszkańców ponad 25000 do 100000

216 zł- w miejscowości o liczbie mieszkańców ponad 100000 do 500 000

233 zł- w miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 500 000

Stawki mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50 %, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

Ryczałt– stawka 8,5%.

Nie uwzględnia się kosztów i nie prowadzi ich ewidencji. Od przychodu opłaca się 8,5% podatku chodowego.

Zasady ogólne KPiR – zarówno wg skali podatkowej , jak i liniowo.

Prowadzone są wszystkie ewidencje i odliczane są koszty prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.

Rozpoczynając działalność przedsiębiorca nie musi od razu rejestrować się jako płatnik podatku VAT. Obowiązek rejestracji VAT nastąpi, gdy wartość sprzedaży jego firmy w 2011 roku przekroczy kwotę 150.000 zł. Jeżeli rozpoczyna on działalność w trakcie roku, to limit ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji.

Mamy tu do wyboru 2 stawki podatku VAT:

VAT-8% rozliczany wg zasad ogólnych

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy ten rodzaj usług opodatkować 8 % stawką podatku VAT.

Zasady ogólne oznaczają, że od podatku należnego (ze sprzedaży), który ma być odprowadzony do US odliczamy podatek naliczony wynikający z dokumentów zakupu.

Tę metodę powinni wybrać przede wszystkim podatnicy zamierzający nabyć bądź remontować środki trwałe (ograniczenie: odliczenie podatku VAT od pojazdów osobowych w wysokości 60 proc. jednak nie więcej niż 6 000 zł) . Można tu również odliczać podatek VAT od kupowanych części zamiennych, płynów czy olejów. Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych składa deklarację VAT-7 (co miesiąc) lub VAT-7K (co kwartał). Obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

VAT- 4%

Ustawodawca przewidział specjalny tryb rozliczania tego podatku przez taksówkarzy – ryczałt VAT. Polega na opodatkowaniu tych usług stawką 4 %.

Wybór 4% ryczałtu VAT w zakresie opodatkowania usług taksówkami osobowymi podatnik zyskuje m.in. przywilej opodatkowania tych czynności niższą stawką VAT. Sporządza także uproszczoną deklarację w zakresie podatku od towarów i usług o symbolu VAT-12.

Wadą tego rozwiązania jest niestety brak prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych towarów i usług w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Metoda ta bowiem polega na tym, iż podatnik płaci podatek jedynie od uzyskanego obrotu, bez pomniejszania go o podatek zawarty kupowanych towarach i usługach.

Wybór ryczałtu w podatku VAT jest decyzją na co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Dopiero po tym okresie podatnicy będą mogli powrócić do rozliczania się z tego podatku na zasadach ogólnych.

3. Zakup urządzeń rejestrujących sprzedaż; urządzenie zintegrowane czy rozłączne?

W ofercie znajdują się urządzenia zintegrowane: kasotaksometry oraz rozłączne: kasy współpracujące z taksometrem.

Kasotaksometry (np. Innova TAXI 2 to kasa i taksometr w jednej obudowie) zajmują mało miejsca, są zamontowane na stałe, jednak gdy potrzebna jest interwencja serwisu do wnętrza urządzenia, konieczne jest usunięcie plomb legalizacyjnych i ponowna legalizacja urządzenia.

Urządzenia rozłączne (np. kasa VEGA + taksometr TX06), taksometr zamontowany jest na stałe z założonymi plombami legalizacyjnymi Urzędu Miar, natomiast kasa jest urządzeniem zewnętrznym połączonym kablem. Kasę można wypiąć i zabrać do domu.

Podatnikowi, który po raz pierwszy instaluje w firmie urządzenie fiskalne przysługuje ulga z Urzędu Skarbowego  na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% nie więcej niż 700 zł.

4. Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (zob. pkt I-1) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Natomiast dla podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, określono specjalne warunki, których spełnienie umożliwia zwrot określonych przepisami części kwot wydatkowanych na zakup kas.

 

Dokonanie zwrotu następuje pod warunkiem:
- posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
- złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego
  zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
- złożenia zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków
  technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
- rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach.

Ulgę należy zwrócić Urzędowi Skarbowemu w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
- zaprzestaną ich używania,
- nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
- zaprzestaną działalności,
- nastąpi otwarcie likwidacji,
- zostanie ogłoszona upadłość,
- nastąpi sprzedaŜ przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
- dokonają odliczenia ulgi niespełniając wszystkich warunków, które uprawniają ich do korzystania z odliczenia.

5. Montaż taksometru, lampy TAXI, Radia

Na wykonanie montażu urządzeń w samochodzie należy zrobić rezerwację terminu w serwisie, podając markę i rok produkcji samochodu oraz model posiadanych urządzeń fiskalnych.

tel. 12 25 703 00
ul. Sarmacka 14, Kraków

 

W zależności modelu samochodu i od taksometru jaki posiadasz montowany jest osprzęt umożliwiający montaż taksometrów w pojazdach z prędkościomierzami elektronicznymi bądź napędzanymi mechanicznie, np.:

•    przystawka zasilająco-sterująca – to urządzenie zasilające taksometr, sterujące sygnalizatorem taryf i lampą TAXI.
•    przetwornik drogi taksometru – montowany pod prędkościomierzem (2 imp/obr)
•    przetwornik drogi taksometru na skrzynię – montowany na skrzyni biegów (2 imp/obr)
•    dzielnik impulsów – dzieli ilość impulsów przez 4 lub przez 16, stosowany w przypadku gdy pojazd generuje zbyt dużą ilość impulsów niemożliwą do przyjęcia przez taksometr
•    Układy UDC TAXI współpracujące z samochodową magistralą CAN. Problemy z podłączeniem do nowoczesnych samochodów taksometru, nawigacji lub systemu audio zostają rozwiązane. Układy UDC pozwalają na odczytanie danych z magistrali CAN i przedstawienie ich w postaci analogowej. Układ UDC 300 TAXI został przygotowany specjalnie z myślą o podłaczaniu taksometru i zapewnia dokładność pomiaru wymaganą przez Urząd Miar.
•    sygnalizator taryfy

6. Legalizacja taksometru przez Urząd Miar

Legalizacje taksometru można dokonać również w autoryzowanych punktach Urzędu Miar np.

SKF-Systemy Kas Fiskalnych ul. Sarmacka 14, Kraków

w godz.  8:00 - 13:00  pn. - pt.

tel. 12 25 703 00

7. Przegląd techniczny samochodu TAXI w specjalistycznym punkcie.

Samochód musi być wyposażony w: kasę fiskalną, zalegalizowany przez UM taksometr, dodatkowe światło z napisem taxi, które powinno się świecić tylko przy włączonym taksometrze; gaśnica i apteczka; oznaczenia boczne, umożliwiające identyfikacje taksówki.

8. Uzyskanie licencji

Licencje na obszar danej gminy udzielana, bądź też odmawia udzielenia, zmienia lub cofa wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jeżeli chodzi o obszar gmin sąsiadujących, to decyzje administracyjną wydaje również wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. W sprawie miasta stołecznego Warszawa, decyzje podejmuje tutaj prezydenta miasta.

Transport drogowy taksówką przedsiębiorca może wykonywać tylko na obszarze podanym na licencji. Oczywiście można przewozić klientów do innej gminy i z powrotem, ale przewoźnik nie ma prawa wykonywać tam usług transportowych. Dodatkowo jeżeli zamówiona zostanie taksówka, przez klienta z innego obszaru, wtedy dozwolone jest wykonanie usługi.

Każdy przedsiębiorca, który chce założyć działalność gospodarczą polegających na świadczeniu usług transportu drogowego taksówką, może starać się o promesę, czyli przyrzeczenie udzielenia licencji. Natomiast aby otrzymać licencję należy złożyć WNIOSEK z podanymi w nim informacjami dotyczącymi: nazwy przedsiębiorcy, adresu lub siedziby przedsiębiorcy, numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, rodzaj działalności wraz z zakresem i obszarem jej wykonywania. Należy również podać na jaki czas ma być wydana licencja, oraz rodzaj i liczbę samochodów jakimi wnioskodawca dysponuje.

Dodatkowo każdy przedsiębiorca musi przedstawić:

· odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

· kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON,

· kserokopię zaświadczenia o nadaniu identyfikacji podatkowej NIP,

· zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności,

· kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,  dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od przedsiębiorcy,

· zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, natomiast jeżeli ktoś ma co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w świadczeniu usług transportowych taksówką osobową, to musi przedłużyć ważność dokumentów potwierdzających tę praktykę (zaświadczenie z urzędu skarbowego),

· zaświadczenia z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność,

· orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

· badanie psychologiczne potwierdzone orzeczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

· samozatrudniony taksówkarz musi złożyć również kserokopię krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z napisem taksówka osobowa oraz świadectwo legalizacji taksometru. Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu, to powinien przedstawić dokument potwierdzający prawo dysponowania nim. Potrzebne jest też oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy spełniają warunki przewidziane w ustawie.

 Więcej informacji w witrynie Biuletynu informacji Publicznej Miasta Krakowa

9. Fiskalizacja kasy fiskalnej w autoryzowanym serwisie

(w serwisie w którym podatnik kupił urządzenia i objęty jest w nim gwarancją)

10. Obsługa pierwszego klienta, raport dobowy, raport miesięczny

 - Sporządzanie raportów i przechowywanie dokumentów kasowych
Na użytkowniku kasy (podatniku) ciąży obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.
Dokumenty kasowe powinny być przechowywane przez okres wymagany w w/w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (pkt I-1 – art. 112) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
W okresie przejściowym, na zasadzie wyjątku (zob. pkt I-5 - § 19), kopie dokumentów sporządzonych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie sprzedaży do dnia 31 grudnia 2011 r. podatnicy są obowiązani przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

11. Zgłaszanie kas do przeglądu technicznego

Kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych dla ponownej legalizacji taksometru, używanego do współpracy z kasą, określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej. Kasy, które zostały przez podatnika utracone a następnie odzyskane, powinny być również  poddane obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Nieprawidłowości w pracy kasy należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu serwis kasy.

12. Czy licencje można odstąpić?

Taksówkarze, którzy mają licencję nie mogą jej odstąpić innej osobie, ponieważ może zostać ona cofnięta przez organ licencyjny.

Również nie wolno uprawnień wynikających z licencji przenosić na osobę trzecią.

Organ, który udzielił licencji, może na drodze administracyjnej przenieść uprawnienia na inne osoby jeżeli: w razie śmierci przedsiębiorcy będącego właścicielem licencji, występują spadkobiercy; połączenia się przedsiębiorcy, podziału lub przekształceniu, który miał licencję, pod warunkiem iż osoba przejmująca uprawnienia jednocześnie spełnia warunki wymagane przy ubieganiu się o nią.

13. Cofnięcie licencji

Organ udzielający licencji jest również zobowiązany ją cofnąć. Cofnięcie licencji może nastąpić np. w sytuacji wystąpienia sytuacji wymienionych w ustawie (np. kiedy przedsiębiorca w ciągu sześciu miesięcy od wydania licencji nie rozpoczął działalności). Zabranie licencji przez organ poprzedzone jest pisemną informacją wysłaną do przedsiębiorcy, która ostrzega o takiej możliwości. Licencja może być zabrana również bez ostrzeżenia, jeżeli taksówkarz otrzyma prawomocny wyrok sądowy za umyślne przestępstwo: karne skarbowe; przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; mieniu; obrotowi gospodarczemu; wiarygodności dokumentów; ochronie środowiska; warunkom pracy i płacy; innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu.

Licencja może być też cofnięta w sytuacjach kiedy to taksówkarz zalega z uregulowaniem zobowiązań celnych, podatkowych lub innych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które miały iść do Skarbu Państwa. Wtedy licencja odnowiona może być dopiero po trzech latach.

14. Zgubione dokumenty licencji

W przypadku utraty dokumentu wystarczy zwrócić się do organu, który wydawał nam licencję o wtórnik. Wtedy trzeba złożyć oświadczenie, iż licencja nie została zatrzymana przez organy kontrolne, ale została skradziona, zgubiona lub zniszczona. Jeżeli utrata dokumentu wyniknęła w sytuacjach od nas nie zależnych, wtedy należy dołączyć dokument stwierdzający taką okoliczność np. zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży. Dodatkowo należy złożyć pisemne zobowiązanie się do niezwłocznego oddania odnalezionej licencji. Wtórnik zezwala na przewóz osób pojazdem, na który został on wydany.

15. Likwidacja działalności, a licencja

W razie likwidacji przedsiębiorstwa taksówkarz musi złożyć w organie licencyjnym oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką.

16. Przewóz nie taksówką tzw.okazjonalny

W pojazdach świadczących tego rodzaju nie ma taksometrów, gdyż ustawa o transporcie drogowym zabrania korzystania z nich, jeżeli przewóz okazjonalny wykonywany jest pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. W dodatku za naruszenie tego zakazu grozi kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł. Przy takim przewozie osób pojazdy nie mogą być też oznakowane w taki sposób jak taksówki – nie mogą mieć oznaczeń z nazwą, adresem oraz telefonem, a na dachu pojazdu nie można montować lamp.

Za złamanie tych zakazów kary również wynoszą 5 tys. zł.

17. Różnice w przewozie okazjonalnym osób i przewozie taksówką

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) taksówka to pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób za ustaloną na podstawie taksometru opłatą. Pojazd do wykonywania takiej działalności nie może być przystosowany do więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Musi umożliwiać także przewóz bagażu podręcznego podróżnych. Wyróżniamy także tzw. taksówki bagażowe. Powinny być one przystosowane do przewozu pasażerów i ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 tony. W takim pojeździe musi być taksometr i musi być też odpowiednio oznakowany.

Na taksówkę konieczne jest uzyskanie licencji, która nie jest wymagana przy przewozie okazjonalnym osób

W przewozie okazjonalnym osób taksometr jest zakazany. Przepisy prawa transportowego wymagają uzyskania zezwolenia na okazjonalny przewóz. Z tym, że wymóg ten łatwo obejść. Zezwolenie nie jest już wymagane, gdy transport polega na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest jazdą bez podróżnych.

18. Nowe zasady przewozu okazjonalnego

Wykonywanie takiej działalności przewozowej zostanie niebawem ograniczone.

Przewóz okazjonalny osób będzie dopuszczony bez licencji taksówkowej, ale tylko pojazdem przystosowanym do przewozu więcej niż siedmiu osób (łącznie z kierowcą).

Oznacza to, że będzie możliwe przewożenie zarobkowe osób np. małymi busami. By móc zarobkowo przewozić pasażerów w samochodzie osobowym, trzeba więc będzie uzyskać licencję taksówkową. Za okazjonalny przewóz osób pojazdem, który nie jest przystosowany do przewozu więcej niż siedmiu osób (łącznie z kierowcą) kierowca zapłaci 15 tys. zł kary. Jednak takiej kary nie zapłaci osoba, która będzie przewoziła zarobkowo pasażerów samochodem osobowym, który jest zabytkowy.

Nowelizacja przepisów pozwala bowiem na okazjonalny przewóz takim autem.

Na obecnie obowiązujących zasadach będzie można wykonywać okazjonalny przewóz osób jeszcze przez rok od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji. Oznacza to, że zakaz przewożenia pasażerów mniejszymi samochodami bez licencji taksówkowej zacznie obowiązywać od 8 kwietnia 2012 roku.

19. Podstawa prawna

Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2007 r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.).

Ustawa z 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 48, poz. 247).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6, Załącznik7, Załącznik 8,

Biuletyn Informacji Publicznej URZĘDU MIASTA KRAKOWA dotyczący wykonywania usług przewozowych taksówką osobową

 

BROSZURA MF - GRUDZIEŃ 2010 R. KASY REJESTRUJĄCE – PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA ROZPOCZYNAJĄCEGO EWIDENCJONOWANIE ZA POMOCĄ KASY REJESTRUJĄCEJ