X

Fiskalizacja to nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisywane są wszystkie dane o operacjach prowadzonych na kasie. Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację wydaną przez producenta kasy. W ciągu 7 dni od przeprowadzenia fiskalizacji należy zgłosić ją do właściwego dla Podatnika naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego podatnik musi dokonać w ciągu 7 dni od daty zafiskalizowania kasy przez uprawniony do tego serwis.

Użytkownicy kas i drukarek fiskalnych, którzy spełnią wymogi określone w ustawie o VAT oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie, mają możliwość odliczenia części kwoty wydatkowanej na zakup urządzenia. Kwota ta, zgodnie z Art. 111 ustawy o VAT, może wynosić 90% ceny zakupu urządzenia (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

Art. 111 ust. 3 ustawy o VAT
Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Pomimo tego, iż zakup kasy rezerwowej jest nieobowiązkowy i decyzja o nim zależy wyłącznie od Podatnika, warto jednak się w nią zaopatrzyć, gdyż nie będziemy musieli martwić się o straty wynikające z konieczności przerwania sprzedaży.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. każda osoba ewidencjonująca sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej zobowiązana jest do wykonywania raportu dobowego i miesięcznego. Oprócz tego w momencie zamykania działalności gospodarczej należy zgłosić kasę fiskalną do odczytu.

Raport fiskalny dobowy należy sporządzać po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.

Raport fiskalny miesięczny natomiast należy wykonać po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, jednak nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w miesiącu kolejnym.

Odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, należy dokonać w przypadku zakończenia pracy w trybie fiskalnym lub podczas wymiany pamięci fiskalnej.

Zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, które obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r., obowiązkowego przeglądu technicznego kas dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

W momencie utraty książki kasy podatnik zobowiązany jest do natychmiastowego zwrócenia się o wydanie duplikatu do serwisu kas, a także do zgłoszenia zaistniałej sytuacji naczelnikowi urzędu skarbowego. Następnie na stronie tytułowej nowej książki kasy należy umieścić napis „DUPLIKAT”.

Kończąc pracę kasy w trybie fiskalnym należy dokonać następujących czynności:

  1. Wykonać raport fiskalny dobowy oraz raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  2. Złożyć (w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym) wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy (jego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia);
  3. Złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  4. Dokonać, przy pomocy serwisanta kasy, odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, poprzez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy, w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 9, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, po dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej, podatnik zobowiązany jest do przechowywania jej przez 5 lat, w warunkach umożliwiających odczyt. Z tego obowiązku zwolniony jest podatnik, w przypadku gdy dokonany został odczyt pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy i fakt ten potwierdzają zapisy protokołu, lub kiedy producent lub importer dokonujący wymiany pamięci fiskalnej, potwierdzi w książce serwisowej brak możliwości odczytu pozostałej części zapisów tej pamięci niezawartych w protokole.

Wyłączając pamięć fiskalną, podatnik nie jest zobowiązany do przechowywania kasy. Może więc ją sprzedać (jednak bez pamięci fiskalnej kasa staje jedynie wydajnym kalkulatorem posiadającym opcję wydruku druków niefiskalnych) lub oddać na złom, co nie wymaga obecności ani zgody pracownika urzędu skarbowego.