X

Prawa i obowiązki podatnika zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Prawa Podatnika

 1. Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej

  Podatnicy rozpoczynający terminowo ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, mogą odzyskać do 700 zł z tytułu jej zakupu - nie więcej jednak niż 90% ceny zakupionej kasy. Odliczenia można dokonać w składanej deklaracji VAT.

 2. Tryb odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

  Art. 111 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

 3. Zmiana serwisu kas

  Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących:
  Zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być dokonana, na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, z tym że nie może on odmówić zgody na zmianę prowadzącego serwis kas, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia są korzystniejsze dla podatnika. O dokonanej zmianie podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.

Obowiązki Podatnika

 1. Składanie zgłoszenia o liczbie kas do urzędu skarbowego
 2. Dokonanie fiskalizacji kasy rejestrującej
 3. Zgłoszenie kasy w celu nadania numeru ewidencyjnego

  W terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego.

 4. Dokonywanie wpisów w książce kasy

  Oraz umożliwianie dokonania wpisów serwisantowi kasy.

 5. Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu

  Dokonywanie ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruk paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawanie oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

 6. Sporządzanie raportów i przechowywanie dokumentów kasowych
  • Raportu fiskalnego dobowego - po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.
  • Raport fiskalny miesięczny - po zakończeniu sprzedaży w następnym miesiącu, jednak nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.
  • Obowiązkowe jest także prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.
 7. Zgłaszanie kas do przeglądu technicznego

  Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących podatnicy są zobowiązani zgłaszać do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta kas co 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust.2.

 8. Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
  • zaprzestaną działalności;
  • nastąpi otwarcie likwidacji;
  • zostanie ogłoszona upadłość;
  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;
  • dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.