X
 

1.Prowadzenie sprzedaży biletów BUS na bazie bileterki specjalizowanej EMAR 105 :

    Państwo Polskie w drodze ustawy przyznało określonym grupom pasażerów prawo do ulgowych przejazdów
    środkami publicznego transportu zbiorowego.

    Przewoźnicy wykonujący na podstawie udzielonego zezwolenia regularny przewóz osób mają obowiązek
    honorowania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów.
 
    Samorządy województw są zobowiązane do zrekompensowania przewoźnikom poniesionych uszczerbków
    w dochodach z powodu honorowania ulg ustawowych.
    
    Warunkiem otrzymania dotacji jest:

        - wykonywanie usługi przewozowej przez uprawniony  (zarejestrowany) podmiot gospodarczy

        - wykonywanie regularnej komunikacji według skoordynowanego rozkładu jazdy

        - rejestrację sprzedaży ulgowych biletów jednorazowych i imiennych miesięcznych przez specjalne
          urządzenia rejestrujące (bileterki fiskalne)

        - zbiorcze wyliczenie dopłat do biletów ulgowych i przedstawienie w postaci odpowiedniego miesięcznego
          zestawienia uzyskanego z systemu komputerowego.

        - podpisanie odpowiedniej umowy z Urzędem Marszałkowskim

 

    System sprzedaży biletów oparty na bileterkach autobusowych Emar 105 i dworcowych Duo bus i 
    odpowiedniego oprogramowania (programy: Przewozy Pasażerskie, Kasa konduktorska,Bilety M,
    PP_Bilety) spełnia wszystkie wymogi odpowiednich przepisów i może być podstawą do utrzymania
    dotacji do biletów ulgowych.

    Z doświadczeń przewoźników wynika, że nakłady poniesione na zakup niezbędnego sprzętu 
    i oprogramowania zwracają się w bardzo szybkim czasie.

    Inwestycja w odpowiedni sprzęt przynosi realny dochód i uatrakcyjnia ofertę oraz zwiększa konkurencyjność
    firmy na rynku przewozowym.

Podstawa prawna

USTAWA dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym1)  (tekst jednolity z 2005r.)

Art. 18a. Przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób, poza uprawnieniami pasażerów do ulgowych przejazdów określonymi w odrębnych przepisach, uwzględnia także uprawnienia pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanawia te ulgi, ustali z przewoźnikiem, w drodze umowy, warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg.

Dz.U.02.175.1440  

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (tekst jednolity)

Art. 8a. 1. Finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów należy do zadań samorządów województw, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

2. Samorządy województw, z zastrzeżeniem ust. 2a, przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, z zastrzeżeniem ust. 4 

4. Przewoźnicy wykonujący krajowe przewozy pasażerskie są zobowiązani do stosowania kas rejestrujących, które umożliwiają określenie kwoty dopłat, o których mowa w ust. 2 i 2a.

5. Zmiany w programach pracy kas rejestrujących, uwzględniających zasady określone w ust. 2a i 4, wymagają uzyskania opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2.Prowadzenie sprzedaży biletów BUS na bazie kasy fiskalnej NOVITUS NANO E:

    Kasa ta umożliwia obliczanie należności wg cennika wcześniej zaprogramowanej trasy lecz wydruki z niej 
    wykonywane nie są  podstawą do ubiegania się o dodatcje wynikające ze  stosowania zniżek do 
    biletów ulgowych i miesięcznych w regularnych przewozach osób , wynika to z faktu , iż kasa ta nie 
    jest specjalizowanym urzadzeniem do rejestracji sprzedaży tych że biletów.