X

Certyfikat kwalifikowany umożliwia składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która się nim posługuje.

Certyfikat kwalifikowany wystawia podmiot wpisany do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego (Minister Gospodarki), a z jego upoważnienia Narodowy Bank Polski, w którego strukturach znajduje się Narodowe Centrum Certyfikacji - www.nccert.pl. Certyfikat ten jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdza naszą tożsamość w sieci.

Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:

 • kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np. do podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne czy podpisania deklaracji,
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (pdi.cors.gov.pl),
 • składania formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej) (esp.uzp.gov.pl),
 • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym,
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 • uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG),
 • nadawania elektronicznym odpisom i zaświadczeniom, wydawanym przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, mocy prawnej dokumentów urzędowych;
 • składania drogą elektroniczną do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosków o dotacje unijne (www.parp.gov.pl).

Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:

 • certyfikaty kwalifikowane CERTUM posiadają status zaufanych w skali globalnej (pieczęć WebTrust: zgodność ze standardami WebTrustSM/TM),
 • jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną,
 • możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,
 • zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (np. USB),
 • zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,
 • znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,
 • dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Poradnik