X
 
Legalizacja jest potwierdzeniem, że dokładność wagi mieści się w wyznaczonych przez normę granicach (dość szerokich).
Legalizacji dokonuje Urząd Miar lub posiadający specjalne uprawnienia producenci/dystrybutorzy wag.
Legalizacja nie daje odpowiedzi na pytanie: na ile dokładna jest waga, tylko stwierdza, że dokładność ta jest wystarczająca do wskazanych zastosowań.
Obowiązkowej legalizacji podlegają wagi do określania masy:
 - w obrocie handlowym*;
 - masy będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków,
   premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat;
 - podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w   postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów
 - masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i   leczenia;
 - przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach;
 - w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne;
 - przy paczkowaniu towarów.
 

Nie muszą być legalizowane wagi do wszystkich nie wymienionych wyżej zastosowań:
 - procesy technologiczne
 - do wewnętrznej kontroli towarów
 - w ramach systemów zapewnienia jakości
 - do użytku domowego
 

Wagi legalizowane, stosowane w bezpośrednim obrocie handlowym podlegają dodatkowym
wymaganiom wyszczególnionym w Certyfikacje Zatwierdzenia Typu PL 04 030
(najważniejsze to dodatkowy wyświetlacz dla Klienta oraz działka e=d).
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MGP i PS z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. Nr 4 z dnia 14 stycznia
2004 r., poz. 23)
2. WELMEC 3.1 wyd. 1, czerwiec 1994 r., Directive 90/384/EEC: Explanation and
interpretation.

Za sprzedaż bezpośrednia uważa się transakcje spełniająca wszystkie poniższe warunki:
1. Podczas transakcji handlowej dokonuje się ważenia towaru, który jest kupowany lub
sprzedawany na podstawie określenia jego masy.
2. Klient jest obecny podczas procesu ważenia.
3. Wszystkie aspekty transakcji handlowej są zakończone w danym miejscu i w danym
czasie. Sprzeda, konsumencka (in. bezpośredni obrót handlowy) występuje wtedy, gdy
bezpośrednia sprzeda,, zgodna z powyższa definicja, ma miejsce w odniesieniu do towarów
kupowanych lub sprzedawanych osobie prywatnej będącej ostatecznym konsumentem.
Na przykład:
W sklepie jubilerskim bezpośrednia sprzedażą jest sprzedaż wyrobów \ skup złota wg wagi,
przy czym ważenie odbywa się w obecności klienta. Tu wymagana jest waga do
bezpośredniego obrotu handlowego (np. AD500R).
Pomiar masy wyrobów bez obecności klienta w celu umieszczenia masy wyrobu na metce nie
wymaga stosowania wagi do bezpośredniego obrotu handlowego, a jedynie wagi
zalegalizowanej (np. AD500).
Marian Maliszewski AXIS