X
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
( Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 2))

......
§ 16
1. Obowiązkowego przeglądu technicznego kas, o którym mowa w art. 111 ust. 6c ustawy,
dokonuje się, co 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku kas, o których mowa w § 4 ust. 2, obowiązkowego przeglądu dokonuje się
nie rzadziej niż w terminach wymaganych dla ponownej legalizacji określonych w odrębnych
przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą
przez podatnika.