X
 
Do 7 dni od fiskalizacji należy zgłosić kasę fiskalną do Urzędu Skarbowego na niżej podanym formularzu.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U.Nr 212 poz. 138) w § 11, p 2 mówi: Zmiana prowadzącego serwis kas niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być dokonana na wniosek podatnika za zgodą producenta krajowego lub importera, z tym że nie może on odmówić zgody na zmianę prowadzącego serwis kas, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia są korzystniejsze dla podatnika. O dokonanej zmianie producent krajowy lub importer zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od jej dokonania.

Przekazanie obsługi serwisowej następują na podstawie wniosku użytkownika. Zmiana obsługi serwisowej może nastąpić również na wniosek serwisu, ale tylko w przypadku, gdy dotychczasowy serwis rezygnuje z obsługi serwisowej kas fiskalnych lub ulega likwidacji. Producent może przekazać serwis do innej firmy niż wskazana we wniosku.

Producenci przekazują obsługę serwisową do najlepszych swoich partnerów handlowo-serwisowych. Zapewnia to użytkownikom kas rzetelną obsługę serwisową i wzmacnia pozycje rynkową najbardziej lojalnych firm dealerskich. 

Opłaty manipulacyjne producentów

Za zmianę obsługi  serwisowej na wniosek klienta producenci pobierają opłatę.

Opłaty nie pobiera się w przypadku likwidacji dotychczasowego serwisu.