X

Moduł Księga Podatkowa umożliwia prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Comarch Optima Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

  • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • rejestrów VAT,
  • ewidencji dodatkowej,
  • ewidencji wynagrodzeń,
  • ewidencji przebiegu pojazdu,
  • spisu z natury,
  • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzenia deklaracji podatkowych.

Moduł Księga Podatkowa, współpracuje z pozostałymi modułami Comarch OPTIMA, możliwa jest więc dekretacja dokumentów w księdze podatkowej wystawionych w poniższych modułach:
Faktury - bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej;
Kasa/Bank - przeniesienie z modułu Księga Podatkowa - Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do preliminarza płatności;
Środki Trwałe - przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych;
Kadry i Płace - szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

Zapisy Księgi Przychodów i Rozchodów

Moduł Księga Podatkowa zapewnia:
-pełną zgodność z Rozporządzeniem Ministra Finansów w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
-księgowanie przez bufor umożliwia wstępne ujęcie zapisów z możliwością wprowadzenia zmian,
- pozwala na ograniczenie dostępu do poszczególnych funkcji programu,
- jest możliwe sumowanie danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
- współpraca z modułem analizy, daje nieogranoczoną swobodę w zeswianiu danych fianansowych z różnych okresów,
- przesłanie deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej.

Deklaracja VAT-7, możliwość przesłania w formie e-deklaracji
Prowadzenie uproszczonej księgowości może być bardzo proste dla każdego przedsiębiorcy pod warunkiem, że jest wspomagane odpowiednim narzędziem informatycznym. Dzięki wykorzystaniu programu Comarch OPT!MA moduł Księga Podatkowa zapewnia:
- prowadzenie ewidencji księgowej we własnym zakresie,
- bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
- automatyczne przenoszenie dokumentów z innych modułów,
- sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych,
- wysyłanie e-deklaracji,
- ewidencję przebiegu pojazdu,
- naliczenie wynagrodzeń dla kilku pracowników.