X

WF-GANG to zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. 

Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych.

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych


Program WF-GANG zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

 Ponadto WF-GANG umożliwia współpracę z programem Płatnik, elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

 


Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO

WF-GANG jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym WF-FaKiR dla Windows (SQL) Program współpracuje również z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR dla Windows i Systemem Obsługi Magazynów i Sprzedaży WF-MAG dla Windows w zakresie wymiany danych firmy, pracowników i adresów.

WF-GANG dla Windows dostępny jest w trzech wariantach skalowalnych w zależności od wielkości firmy i jej potrzeb:

WF-GANG BIZNES


Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) obsługuje do trzech firm.

• BIZNES 30 - do 30 osób w kartotece,

• BIZNES 50 - do 50 osób w kartotece,

• BIZNES 100 - do 100 osób w kartotece,

• BIZNES/PAKIET 100 - każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 100,

• BIZNES MAX - powyżej 1200 osób w kartotece,

• dodatkowo w wariancie BIURO, obsługa nieograniczonej ilości firm.


WF-GANG BIURO

Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) dowolna ilość firm.

WF-GANG PRESTIZ

Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) dowolna ilość firm.

 

Zarys funkcjonalności programu:

• Wystawianie wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem gospodarki kadrowo-płacowej,

a w szczególności:

– umowy o pracę, przeszeregowania

– zaświadczenia, świadectwa pracy

– miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy

– zbiorcze i indywidualne listy płac

– deklaracje PIT (4R, 11, 40, 8AR)

– kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe

– deklaracje DEK-I/II

– meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06

– drukowanie przelewów wynagrodzeń

– ... i wiele innych

• Obsługa umów cywilno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długookresowych kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych

• Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych

• Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie

• Zasiłki rodzinne (dodatki do zasiłków)

• Współpraca z programem Płatnik

• Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

• Eksport danych do programu PFRON – SOD

• Współpraca z systemami Homebanking

• Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów – w tym generator oparty o warstwę graficzną w formacie WORD)

• Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu

• Pełna dowolność konstruowania algorytmów

• Możliwość definiowanie i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie

• Raporty graficzne w formacie WORD

• Tworzenie raportów w formacie WORD – dotyczy wersji PRESTIŻ

• Archiwum dokumentów zewnętrznych (scany, .dot, .xls) – dotyczy wersji PRESTIŻ

• Rozszerzone, konfigurowalne logi systemowe – dotyczy wersji PRESTIŻ